Tvorba ceny trochu jinak- výpočet přirážky pro malý eshop.

Tvorba ceny trochu jinak- výpočet přirážky pro malý eshop.

Tvorba ceny- výpočet degresivní maloobchodní přirážky u velmi rozmanitého sortimentu.

Úvod

Předložený článek má ukázat jeden z mnoha možných přístupů při nákladově orientované tvorbě ceny. V době výpočetní techniky není překážkou v rámci cenové politiky pružně a rychle určit cenu a upravovat koeficienty ve vzorci k výpočtu ceny, byť sebesložitějším, a reagovat tak na změny nabídky, poptávky a dalších faktorů na trhu během postupného obmněňování sortimentu. Stejně tak by neměla činit obtíže hromadná úprava cen nabízených produktů. Prezentovaný výpočet maloobchodní přirážky byl navržený a zrealizovaný s ohledem právě na výhody výpočetní techniky.

Požadavky na určení maloobchodní přirážky jsou následující:

Přirážka má být spojitou funkcí ceny; alespoň v rozmezí daných pro různé množstevní slevy. Poměr přirážky ku nákupní ceně má s nákupní cenou klesat. Pokud je přirážka spojitá funkce ceny, lze jednodušeji provést statistickou analýzu než u nespojité funkce. Níže popsaný výpočet slouží k tvorbě maloobchodní ceny zboží u malé firmy s nízkým obratem a ziskem. Při nákupu dražšího zboží tedy firma ne vždy dosáhne k zajímavým množstevním slevám velkoobchodů a výrobců. Má- li firma oslovit zákazníky dobrou cenou i u dražšího zboží, musí zde použít co nejnižší přirážky. Označme tuto část přirážky jako pd.

Široký rozsah nákupních cen sortimentu (SMD součástky stojí haléře , kdežto např. astronomická technika stojí tisícikoruny) a velký výběr při zhruba konstantních nákladech na skladování vyžaduje konstantní složku v přirážce- náklad na podání, prodání zboží a podobně. Zaveďme pro konstantní složku označení pk (index k jako konstantní).

Prodej probíhá ve velkém rozmezí počtu prodaných kusů zboží stejného druhu na jednu objednávku (jednotky až tisíce kusů v jedné objednávce, především u elektronických součástek). Z toho vyplývá proměnná časová náročnost spočítání jednoho kusu produktu podle objednaného množství (čím více kusů, tím snadněji a rychleji se počítají). Oba uvedené faktory jsou v přirážce zohledněny výpočtem nákladů ke spočítání jednoho kusu. Množstevní slevy, zejména kvůli přehlednosti, se uvádějí pevně pro určité rozmezí nakoupených kusů. Tahle část maloobchodní přirážky je tedy bohužel nespojitou funkcí množství, nicméně u určitých druhů produktů se předpokládá nákup jednoho až dvou kusů, tedy zůstává zachována užitečnost spojitosti pd jakožto funkce ceny. Označení pro tuto část přirážky bude ps (index s jako spočítání).

Tvorba ceny musí zohlednit předpokládanou inflaci pro očekávanou dobu sladování zboží. Odpovídající část přirážky označíme pi (index i jako inflace).

Náklady na skladování a další náklady jsou zohledněny volbou koeficientů k výpočtu pd (index d jako další). V každém případě jde o násobek ceny zboží, např. 20%.

Určení pd

Jak už bylo řečeno, pohybujeme se s cenovým rozsahem nákupních cen zboží v řádech jednotek haléřů až tisíců korun. Poměr nákupních cen se blíží až 5 řádům. Chceme- li pokrýt celý rozsah cen nepříliš složitou funkcí, pak volba padne na logaritmickou funkci. Vyjádříme pd v procentech z nákupní ceny: 

kde c je nákupní cena zboží, a, b jsou nějaké koeficienty. Stanovme pro nějaké mezní ceny cmin a cmax odpovídající přirážky pdmin>pdmax. Musí platit:

 

 


Řešení soustavy rovnic je: 

Příklad:

Přirážka pro nákupní cenu cmax = 1000 Kč má být pdmax = 10%

Přirážka pro nákupní cenu cmin = 0,01 Kč má být pdmin = 20%

Jaká bude přirážka pro nákupní ceny c = 0,1 Kč, c = 1 Kč, c = 10 Kč, c = 100 Kč a c = 350 Kč ?

a= 16

b= - 2

0,1 Kč: 18%

1 Kč: 16%

10 Kč: 14%

100 Kč: 12%

350 Kč: 10,9%Určení ps

Zejména u SMD součástek, počítaných pomocí šablonek dané délky, se dají náklady na spočítání považovat v určitém rozmezí počtů za konstantu. Pokud jsou k dispozici šablonky o délkách, odpovídajících deseti, dvaceti, padesáti, stu a dvěma stům kusů, lze počty počítaných kusů rozdělit podle náročnosti- počtu operací:

1 až 10 kusů- jediná operace, spočítání jednotlivých kusů na pásku, popřípadě přiložení šablonky 10 kusů. Počítáme jednu operaci.

11 až 30 kusů- maximálně dvě operace, přiložení šablonky 10 nebo 20 kusů a ruční dopočítání 1 až 9 kusů. Počítáme dvě operace.

31 až 80 kusů- maximálně tři operace, přiložení maximálně dvou šablonek (10+20, 20+20, 50, 50+10, 50+20) a dopočítání jednotek kusů, nebo přiložení tří šablonek (50+20+10). Počítáme tři operace.

81 až 380 kusů- čtyři až pět operací. Zde už jsou náklady na spočítání zanedbatelné oproti součinu cpd , ovšem za podmínky racionální volby cmax , pdmax , cmin , pdmin . V tomto rozmezí tedy počítáme 4,5 operace.

381 a více kusů- protože opět platí, že cpd >> ps , je počet udaných operací téměř nedůležitý- možno počítat např. 6 operací.

Podle těchto rozmezí počtů kusů lze volit i rozmezí pro množstevní slevy. Bylo by technicky o něco snadnější i ziskovější volit spíše počty 20+ kusů, 40+ kusů, 100+ kusů a 400+ kusů. Zákazník hledá co nejvýhodnější nákup a při množstevních slevách pro 11+ kusů, 31+ kusů, 81+ kusů a 381+ kusů má tendenci nakupovat právě tyto počty, u kterých se náročnost spočítání zvyšuje o jednu operaci oproti nižšímu rozmezí. Naopak, u 10, 40, 100 a 400 kusů je operací velmi málo, 1 až 2. Volba slev od 11/31/81/381 ovšem nabízí výhodu obzvláštnění nabídky. Obzvláštnění vnímá většina zákazníků pozitivně, obzvláštnění může přinést vyšší obraty, a proto lze naopak volit pro zákazníky výhodnější koeficienty k výpočtu pd – být celkově levnější. Má- li být dále nákup pro zákazníka ještě zajímavější a výhodnější, vyplatí se nabídnout i množstevní slevu od 3 kusů. Je zajímavá především tím, že u nejlevnějších SMD součástek se výrazně, téměř trojnásobně, snižuje vliv pk na nákupní cenu (náklad na podání, zabalení, prodání zboží a podobně).

Vytyčme další cíl, pokusit se najít střední náklady, vztažené na spočítání jednoho kusu v rozmezích, udaných rozmezími pro množstevní slevy. Otázkou je, kolik kusů vlastně nakoupí průměrný zákazník. Pro nejvyšší možnou jednoduchost můžeme předpokládat, že zákazník bude preferovat co nejvýhodnější nákup a s pravděpodobností P nakoupí minimální možný počet kusů k dosažení množstevní slevy, tedy 11, 31, 81 a 381 kusů. S pravděpodobností 1-P pak na množstevní slevu nedbá. Chování zákazníka je jistě podstatně složitější, avšak jako jednoduchá aproximace i tento model postačí. Z definice střední hodnoty plyne, že střední náklady na spočítání jednoho kusu budou

 

kde n jsou maximální možné náklady na spočítání všech kusů pro maximální možný počet operací v daném rozmezí počtu kusů pro danou množstevní slevu. mmin a mmax jsou hranice tohoto rozmezí a m je přirozené číslo (počet kusů)- mmin <m< mmax .

Uvažujme pro jednoduchost, že počet kusů, které může zákazník nakoupit, tedy m, je reálné číslo, a že ps je spojitou funkcí daného rozmezí počtů kusů mmax a mmin. Ačkoli tomu tak není a nemůže být, ulehčí nám to práci. To protože nebudeme muset složitě sčítat člen v závorce ve vzorci výše, ale rovnou spočítáme integrál:

 

Přitom už v rozmezí 3 až 10 kusů je integrál velmi dobrou aproximací. U 1 až 3 kusů v ceně převažuje pd nebo pk , nepřesnost proto není na závadu, u vyšších počtů kusů (kdy je nepřesnost integrace ale zanedbatelná), jak už bylo řečeno, převažuje vliv pd . Střední náklady na spočítání jednoho kusu v určitém rozmezí počtu kusů s jednotnou cenou (množstevní slevou) jsou tedy přibližně:

 

Příklad:

Náklady na spočítání mmin = 81 ks až mmax = 380 ks budou maximálně n = 10,00Kč. S pravděpodobností P = 0,8 nakoupí zákazník přesně 81 kusů. Jaké budou střední náklady na spočítání jednoho kusu? Kolik kusů výrobků průměrně prodáme na jednu obkednávku s rozmezím 81 až 380 kusů?

 
Prodáme průměrně mprůměrný = n/ps kusů, tedy 91,7 kusu.

Určení prodejní ceny C jednoho kusu výrobku

 

Příklad:

Nákupní cena je c = 10,00 Kč, prodáváme mprůměrný = 91,7 kusu, jeden kus spočítáme za ps = 0,109Kč, degresivní část přirážky je pd = 14%, podáme a zabalíme jeden kus za pk = 0,4 Kč a inflace za předpokládanou dobu skladování výrobku má být 5%: 

Závěr

Soulad nákupní ceny a maloobchodní přirážky s náklady na prodej zboží a s ohledem k potřebám zákazníka jsou jedním z velmi důležitých faktorů pro správné fungování maloobchodu. Proto se vyplatí věnovat problematice dostatečnou pozornost.24. září 2011, Jiří Gracias, AES

Košík 0 Výrobek Výrobky (prázdný)    

Žádné výrobky

Závisí na výběru zákazníka Doprava
0,0000 Kč Celkem

Chci objednat zboží v košíku

Výrobek přidán do košíku
Množství
Celkem
V košíku je 0 výrobků. V košíku je 1 výrobek.
Celková cena zboží
Dopravné celkem  Závisí na výběru zákazníka
Celkem
Chci nakoupit další výrobky za jedno poštovné Chci objednat zboží v košíku

Vyhledávání

Odběr novinek

Výrobci