OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní firmy: Jiří Gracias- AES astro elektro stavebnice

se sídlem: Dukelská 864/47, 680 01 Boskovice

identifikační číslo: 87924668

ID RZP 3459047

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://aesobchod.cz, http://www.aesobchod.cz


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výše uvedené firmy- IČ 87924688- (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného na internetové adrese https://aesobchod.cz, respektive http://www.aesobchod.cz (dále jen „webová stránka“) a fungujícího prostřednictvím webového rozhraní tohoto internetového obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze písemně sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce a kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Jakoukoli změnou nebo doplněním ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Kupující, který provedl registraci na webové stránce může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může objednávat zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a/nebo při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě a při jakékoli jejich změně je aktualizovat nebo na změnu údajů upozornit prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (email kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat v tajnosti všechny údaje, jenž by mohly přímo nebo nepřímo sloužit k přístupu do uživatelského účtu. Kupující nemá právo umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  4. Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  5. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet mu nemusí být dostupný nepřetržitě, a to především z důvodů údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

 1. KUPNÍ SMLOUVA A JEJÍ UZAVŘENÍ

  1. Ačkoli je snahou prodávajícího vždy uvádět pravdivé a přesné informace, veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně cen jednotlivého zboží, uvedených včetně DPH a všech dalších souvisejících poplatků. Pokud nemůže být zboží navráceno obvyklou poštovní cestou, obsahuje webové rozhraní obchodu taktéž informace o nákladech za navrácení zboží. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ovšem není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, tj. balení, cena dopravy, manipulace, poplatek za dobírku a podobně (dále jen „dopravné“). Cena dopravného se může lišit dle státu, kam je zboží doručováno.

  4. Pro objednání zboží kupující vyplní ve webovém rozhraní obchodu objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží (název zboží, množství a pod.). Kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Dále obsahuje objednávkový formulář informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a dopravného (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující zkontrolovat a měnit údaje a opravovat chybné údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“, popř. „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Neprodleně po obdržení objednávky bude toto obdržení potvrzeno prodávajícím emailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu kupujícího nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. V závislosti na charakteru objednávky má vždy prodávající právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

  7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení (akceptací) objednávky kupujícímu. Toto potvrzení zašle prodávající kupujícímu emailem na elektronickou adresu kupujícího, přičemž v předmětu emailu je uvedeno „Zboží připraveno k odeslání.” a ve zprávě jsou další dodatečné informace.

  8. Při uzavírání kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím souhlasí kupující s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím (internetové připojení, telefonní hovory, elektřina) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné dopravné může kupující dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu v hotovosti při osobním převzetí zboží buď v provozovně prodávajícího na adrese Dukelská 864/47, 680 01 Boskovice, nebo může kupující kupní cenu uhradit v hotovosti na dobírku na místě určeném kupujícím v objednávce, anebo též bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího, číslo účtu 2600235929/2010, vedený u banky FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího).

  2. Současně s kupní cenou zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit taktéž dopravné ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou součet kupní ceny zboží a dopravného.

  3. Prodávající od kupujícího nepožaduje zálohu nebo jinou obdobnou platbu; není- li k danému zboží výslovně a výrazně uvedeno jinak. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek.

  4. V případě platby kupní ceny v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5. Při bezhotovostní platbě kupní ceny je kupující povinen v rámci její úhrady uvést taktéž označení objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn ve chvíli připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  6. Prodávající má právo, především v případě, kdy kupující dodatečně nepotvrdí objednávku, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

  8. Ohledně plateb, prováděných kupujícím na základě kupní smlouvy, vystaví prodávající pro kupujícího daňový doklad- fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s objednaným zbožím v tištěné podobě na adresu, kterou kupující uvedl v příslušné objednávce.

 3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále zboží, podléhající rychlé zkáze, také zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo softwaru, pokud kupující porušil jejich původní obal.

  2. Mimo případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek nebo jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Je- li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě buď prostřednictvím emailu na adresu info@aesobchod.cz , nebo poštou na adresu sídla podnikání prodávajícího.

  3. Při odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i tehdy, nemůže- li být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající příslušné peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než dojde k navrácení zboží kupujícím, nebo kupující prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu. Vrácení proběhne stejnou cestou, jakou je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající má také právo vrátit peněžní prostředky kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, jenž je předmětem odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. Tehdy, kdy je kupující oprávněn dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, má i prodávající až do chvíle převzetí zboží kupujícím právo kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy. V tom případě prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, rozvazovací podmínkou příslušné darovací smlouvy je, že dojde-li k odstoupení kupujícího od kupní smlouvy ohledně tohoto zboží, pozbývá darovací smlouva platnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Je- li způsob dopravy smluven dle zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující případné riziko a dodatečné náklady s tímto způsobem spojené.

  2. Pokud je prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží, kupující je povinen zboží při dodání převzít.

  3. Je- li nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, popřípadě dodatečně smluveno, pak je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady s tím spojené.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je povinností kupujícího zkontrolovat neporušenost obalů zásilky zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě, kdy je obal zboží porušen natolik, že mohlo dojít k neoprávněnému vniknutí do zásilky nebo ztrátě obsahu nebo části obsahu zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  5. Prodávající si vyhrazuje právo použít levnější způsob dopravy zboží, pokud má stejné nebo lepší parametry (rychlost dodání, zodpovědnost dopravce za škodu nebo ztrátu) a zajišťuje jej stejná společnost, oproti způsobu, který zvolil kupující. Týká se to zejména případů, kdy kupující zvolí dopravu službou České pošty Doporučený balíček a zboží lze s ohledem na hmotnost a rozměry odeslat prostřednictvím služby České pošty Doporučené psaní, a taktéž případů, kdy kupující zvolí službu k přepravení zboží s vyšší hmotností, než jaká je skutečná hmotnost zásilky se zbožím. Přeplatek na ceně dopravy není kupujícímu vracen.

 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva z vadného plnění a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí dle příslušných obecně závazných právních předpisů (jako jsou § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Dále prodávající odpovídá kupujícímu, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, jakostí nebo provedením odpovídá smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti s maximální odchylkou ±5% a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží s vadou, prodávaného pro tuto vadu za nižší cenu, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, předpokládá se, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tehdy má kupující právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání: Dukelská 864/47, 680 01, Boskovice. Zboží kupující zašle poštovní cestou spolu se stručným, jasným a jednoznačným popisem závady. Reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu dle platných předpisů a zákonů.

 6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Uzavřou- li kupující a prodávající kupní smlouvu ohledně zboží, stává se kupující vlastnkem zboží ve chvíli zaplacení celé kupní ceny zboží (tj. včetně dopravného).

  2. Dle § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku není prodávající ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, http://www.coi.cz.

  4. Prodávajícího k prodeji zboží opravňuje živnostenské oprávnění- výpis z obchodního rejstříku. Živnostenskou kontrolou je oprávněn příslušný živnostenský úřad. Nad ochranou osobních údajů má dohled Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce ve vymezeném rozsahu dozoruje mimo jiné dodržování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, nařizuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a též nařízení GDPR. Nedílnou součástí obchodních podmínek je článek  OCHRANA A BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ- GDPR.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem splnění povinností z kupní smlouvy. Vytvoří- li kupující za účelem objednání zboží též uživatelský účet, souhlasí se zpracováním osobních údajů též pro vedení uživatelského účtu. Kupující, který zvolí možnost zasílání informací a obchodních sdělení, souhlasí i se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Podmínkou k uzavření kupní smlouvy není souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku.

  3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit zpracovatele- třetí osobu. Zpracovatelem je v tomto případě osoba, popřípadě osoby, dopravující zboží. Osobní údaje kupujícího nejsou předávány jiným třetím osobám.

  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu dle článku ochrana a bezpečnost osobních údajů- GDPR, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, a to buď automaticky v elektronické podobě, nebo neautomaticky v tištěné podobě.

  5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné, že prodávajícímu poskytl osobní údaje dobrovolně, že se zpracováním souhlasí a přečetl si a porozumněl článku ochrana a bezpečnost osobních údajů- GDPR.

  6. Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  7. Pokud kupující požádá prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu tuto informaci předat a má právo za poskytnutí informace požadovat od kupujícího přiměřenou úhradu.

 8. UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač.

 9. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na email kupujícího.

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tím nejsou omezena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není omezena platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek platných v době uzavření kupní smlouvy je archivována prodávajícím a je přístupná na vyžádání kupujícího.

   Kontakt na prodávajícího:

   Jiří Gracias- AES, Dukelská 864/47, 680 01 Boskovice, email info@aesobchod.cz, tel. 605 425 504 nebo 533 533 743.
  V Boskovicích dne 26.05.2018

  Jiří Gracias


Košík 0 Výrobek Výrobky (prázdný)    

Žádné výrobky

Závisí na výběru zákazníka Doprava
0,0000 Kč Celkem

Chci objednat zboží v košíku

Výrobek přidán do košíku
Množství
Celkem
V košíku je 0 výrobků. V košíku je 1 výrobek.
Celková cena zboží
Dopravné celkem  Závisí na výběru zákazníka
Celkem
Chci nakoupit další výrobky za jedno poštovné Chci objednat zboží v košíku

Kategorie

Vyhledávání

Odběr novinek