Tento článek o ochraně osobních údajů kupujícího je nedílnou součástí obchodních podmínek a využívá pojmů v obchodních podmínkách vymezených.

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména nařízení GDPR a výhradně se souhlasem kupujícího. Tento souhlas je dobrovolný a závisí pouze na svobodné volbě kupujícího. Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Proč musíme zpracovávat osobní údaje kupujícího?

Osobní údaje kupujícího zpracováváme a používáme výhradně pro realizaci objednávky/objednávek zboží nebo služeb, pro faktury a doklady o zaplacení zboží a pro doručení objednaného zboží/služeb na elektronickou/doručovací adresu.

2. Co zpracováváme?

Zpracováváme tyto osobní údaje kupujícího: email, jméno+ příjmení, ulici+ číslo popisné, psč+ město, stát, jedno nebo dvě telefonní čísla, IP adresu. Dále může kupující volitelně přidat jinou doručovací adresu než je fakturační adresa. V takovém případě zpracováváme stejné údaje, tj.: jméno+ příjmení, ulici+ číslo popisné, psč+ město, stát, jedno nebo dvě telefonní čísla. V případě doručovací adresy na jinou osobu než je kupující, je kupující povinen vyžádat také souhlas se zpracováním osobních údajů u této osoby. To lze snadno realizovat registrací této osoby zde.

Pokud nakupujete na firmu, nebo je nakupující právnickou osobou, zpracováváme navíc k výše uvedeným údajům ještě tyto údaje kupujícího: obchodní jméno, IČ, DIČ.

3. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje kupujících?

Osobní údaje kupujícího jsou dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991- bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 5 let od poslední realizované objednávky.

4. Informace o souborech cookies, jaké informace jsou ukládány?

Pro přizpůsobení webové stránky návštěvníkům i kupujícím používáme cookies. Cookies jsou soubory, které odesílá webová stránka obchodu do počítače nebo mobilního zařízení kupujícího nebo návštěvníka, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webového rozhraní obchodu omezena. Informace, ukládané prostřednictvím souborů cookies zahrnují: soubory cookie potřebné pro normální provoz webových stránek, funkční soubory cookie (oprávněný zájem), soubory pro standardní měření návštěvnosti (oprávněný zájem).

5. Co jsou webové měřiče?

Jedná se o konverzní nebo pixelové kódy/značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být zahrnuty na webových stránkách z důvodu identifikace uživatelů a měření jejich návštěvnosti a chování.

6. Jak využíváme kontakty k reklamním službám?

Využíváme kontakty kupujících a kontakty, které zadali návštěvníci webu k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Kontakty nepředáváme třetím stranám.

7. Co znamená právo na přístup a přenositelnost dat?

Kupující má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností prodávajícího je předat nositeli údajů všechny zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. V případě potřeby uplatnění práva nás může kupující kontaktovat zde nebo použít kontaktní informace zde.

8. Co znamená právo na opravu?

Kupující má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat prodávajícího o nápravu. Může tak učinit buď kontaktováním prodávajícího nebo opravou údajů pomocí webového rozhraní obchodu.

9. Co znamená právo být zapomenut a právo na vymazání?

Kupující nebo uživatel webových stránek má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace. Má také má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace. V případě potřeby uplatnění práva nás může kupující kontaktovat zde nebo použít kontaktní informace zde.

10. Co znamená právo na omezení zpracování?

Právo na omezení zpracování znamená, že kupující nebo uživatel webových stránek má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že zjistí nebo se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou nebo by zpracování mohlo ohrozit jeho práva a svobody.

11. Co znamená právo podat stížnost?

Kupující nebo uživatel webových stránek má právo na podání stížnosti u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

12. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením a před jiným možným zneužitím.

 

V případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení (25.5.2018) poskytnout naše služby.

Jsme správcem Vašich osobních údajů. Protože e-shop AES používá cloudové řešení, uzavřeli jsme smlouvu s poskytovatelem- Wedos. Smlouva je k nahlédnutí zde na kliknutí.


Košík 0 Výrobek Výrobky (prázdný)    

Žádné výrobky

Závisí na výběru zákazníka Doprava
0,0000 Kč Celkem

Chci objednat zboží v košíku

Výrobek přidán do košíku
Množství
Celkem
V košíku je 0 výrobků. V košíku je 1 výrobek.
Celková cena zboží
Dopravné celkem  Závisí na výběru zákazníka
Celkem
Chci nakoupit další výrobky za jedno poštovné Chci objednat zboží v košíku

Kategorie

Vyhledávání

Odběr novinek